Monday, November 8, 2010

چگونه نرم افزار های نصب شده توسط wine را حذف کنیم

برای این کار تنها کافی است دستور زیر را اجرا نمایید سپس یک صفحه همانند add/remove ویندوز ظاهر میشود که در آنجا برنامه های نصب شده لیست شده اند.
>>wine uninstaller

Sunday, November 7, 2010

نصب MATLAB

در ابتدا باید مت لب ویژه ی لینوکس را دریافت نماییم که برای دریافت این نرم افزار به صورت رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید :
warez-bb.org

ابتدا باید فایل کتابخانه ای زیر را نصب کنید:
yum install libXp.so.6

حال به دستورات فایل install.txt موجود در پوشه ی crack عمل نمایید.

Saturday, November 6, 2010

برنامه ای که تمام فایل های صوتی تصویری را اجرا می کند!

برنامه معروف vlc چنین کاری را برای شما انجام می دهد که نحوه نصب به این ترتیب است:
$> su -
#> rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
#> yum install vlc
#> yum install mozilla-vlc (optionnal)


WINE نحوه کامپایل

ابتدا باید یک سری فایل که برای کامپایل کردن به آنها نیاز است را نصب کنید:
yum install alsa-lib-devel.i686 alsa-lib-devel audiofile-devel.i686 audiofile-devel cups-devel.i686 cups-devel dbus-devel.i686 dbus-devel esound-devel.i686 esound-devel fontconfig-devel.i686 fontconfig-devel freetype.i686 freetype-devel.i686 freetype-devel giflib-devel.i686 giflib-devel hal-devel.i686 hal-devel lcms-devel.i686 lcms-devel libICE-devel.i686 libICE-devel libjpeg-turbo-devel.i686 libjpeg-turbo-devel libpng-devel.i686 libpng-devel libSM-devel.i686 libSM-devel libusb-devel.i686 libusb-devel libX11-devel.i686 libX11-devel libXau-devel.i686 libXau-devel libXcomposite-devel.i686 libXcomposite-devel libXcursor-devel.i686 libXcursor-devel libXext-devel.i686 libXext-devel libXi-devel.i686 libXi-devel libXinerama-devel.i686 libXinerama-devel libxml2-devel.i686 libxml2-devel libXrandr-devel.i686 libXrandr-devel libXrender-devel.i686 libXrender-devel libxslt-devel.i686 libxslt-devel libXt-devel.i686 libXt-devel libXv-devel.i686 libXv-devel libXxf86vm-devel.i686 libXxf86vm-devel mesa-libGL-devel.i686 mesa-libGL-devel mesa-libGLU-devel.i686 mesa-libGLU-devel ncurses-devel.i686 ncurses-devel openldap-devel.i686 openldap-devel openssl-devel.i686 openssl-devel zlib-devel.i686 pkgconfig sane-backends-devel.i686 sane-backends-devel xorg-x11-proto-devel glibc-devel.i686 prelink fontforge flex bison libstdc++-devel.i686 pulseaudio-libs-devel.i686 gnutls-devel.i686 libgphoto2-devel.i686 openal-soft-devel openal-soft-devel.i686 isdn4k-utils-devel.i686 gsm-devel.i686 samba-winbind libv4l-devel.i686 cups-devel.i686 libtiff-devel.i686 gstreamer-devel.i686
 
حال در این قسمت دستورات زیر را اجرا کنید:
./configure
make
make install

Thursday, November 4, 2010

Bluetoothدریافت فایل از طریق

برای اینکار ابتدا مرورگر فایل خود را باز کرده به صفحه ی خانگی خود رفته و سپس به پوشه ی Downloads بروید در پایین address bar دکمه ای با عنوان launch preferences مشاهده میکنید بر روی آن کلیک کنید در صفحه ای باز می شود تنظیمات دلخواه را برای دریافت فایل از طریق Bluetooth در بخش recieve files over bluetoothانجام دهید.

yum استفاده از پروکسی در

برای اینکار باید چند خط زیر را به فایل etc/yum.conf/ اضافه کنید : 

# The proxy server - proxy server:port number 
proxy = http://yourproxy:8080
# The account details for yum connections 
proxy_username=نام کاربری
proxy_password=کلمه عبور

اضافه کردن زبان فارسی

برای اینکار از منوی system -> keyboard تب layouts را انتخاب می کنیم و سپس بر روی دکمه add  کلیک می کنیم و سپس iran  را انتخاب می کنیم.

java نصب

برای نصب جاوا و در نهایت اجرای نرم افزار سودمند  YourFreedomچنین می کنیم :

yum install  java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-plugin

و برای اجرای YourFreedom از دستور java -jar استفاده می کنیم .

yum خطا در اجرای

Error: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again

برای اینکار باید فایل های /etc/yum.repos.d/fedora.repo و /etc/yum.repos.d/fedora-updates.repo را تغییر دهید ابتدا علامت #  را از جلوی baseurl برداشته و به جلوی mirrorlist منتقل نمایید سپس خطوط زیر را به فایل /etc/hosts اضافه نمایید:

80.239.156.215          mirrors.fedoraproject.org
213.129.242.84          mirrors.rpmfusion.org

اجرای نرم افزار ها از طریق کاربر ریشه

اجرای مرورگر فایل :
$su -
#nautilus