Sunday, May 8, 2011

No protocol specified cannot open display:

ممکن است با مشکل بالا در هنگام وارد کردن دستور nautilus یا  gedit در ترمینال برای کاربر ریشه مواجه شده باشید برای رفع این مشکل باید اجازه write را برای
~/. ICEAuthority
در کاربر حاضر فعال نمایید.

Tuesday, May 3, 2011

نصب فونت

به منظور نصب فونت ابتدا یک پوشه را به وسیله دستور زیر بسازید


mkdir /usr/share/fonts/myfonts


chmod 775 -R /usr/share/fonts/myfonts


حال فونت های خود را به آن منتقل کرده و دستورات زیر را اجرا نمایید
cd /usr/share/fonts
fc-cache myfonts