برای نصب جاوا و در نهایت اجرای نرم افزار سودمند  YourFreedomچنین می کنیم :

yum install  java-1.6.0-openjdk java-1.6.0-openjdk-plugin

و برای اجرای YourFreedom از دستور java -jar استفاده می کنیم .