از آنجایی که این برنامه قدرتمند برای کاربران عادی مفید نمی باشد لذا روش غیر فعال کردن آن در زیر بیان شده است.
ابتدا فایل تنظیمات SELinux را باز کرده و enforcingرا به disabled تغییر دهید.
SELINUX=disabled