برای این کار ابتدا باید در gimp یک کانال آلفا اضافه کنیم و سپس با استفاده از ابزار select قسمت دلخواهمان را پاک کنیم برای این کار از مسیر Layer>Transparency>add alpha channel استفاده کنید