Saturday, February 27, 2010

USB

+5V
Data +
DATA -
GND