Sunday, January 2, 2011

باز کردن فایل های 7z

برای این کار باید نرم افزار زیر را دریافت کرده و نصب کنید و سپس به طور عادی با نرم افزار Archive موجود بر روی فدورا آن را باز کنید.