Friday, February 18, 2011

تایپ نام فالدری که دارای فاصله است در ترمینال

برای اینکه مثلا از دستور cd برای وارد شدن به یک فالدر که در نام آن space وجود دارد مانند Visual Studio استفاده کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم.
cd Visual\ Studio