Tuesday, February 22, 2011

برای رفتن به یک فالدر بالاتر

برای این کار در ترمینال کافی است از دستور زیر استفاده کنید.
cd ../