Sunday, May 8, 2011

No protocol specified cannot open display:

ممکن است با مشکل بالا در هنگام وارد کردن دستور nautilus یا  gedit در ترمینال برای کاربر ریشه مواجه شده باشید برای رفع این مشکل باید اجازه write را برای
~/. ICEAuthority
در کاربر حاضر فعال نمایید.