در ابتدا باید مت لب ویژه ی لینوکس را دریافت نماییم که برای دریافت این نرم افزار به صورت رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید :
warez-bb.org

ابتدا باید فایل کتابخانه ای زیر را نصب کنید:
yum install libXp.so.6

حال به دستورات فایل install.txt موجود در پوشه ی crack عمل نمایید.