برنامه معروف vlc چنین کاری را برای شما انجام می دهد که نحوه نصب به این ترتیب است:
$> su -
#> rpm -ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm
#> yum install vlc
#> yum install mozilla-vlc (optionnal)