ابتدا باید یک سری فایل که برای کامپایل کردن به آنها نیاز است را نصب کنید:
yum install alsa-lib-devel.i686 alsa-lib-devel audiofile-devel.i686 audiofile-devel cups-devel.i686 cups-devel dbus-devel.i686 dbus-devel esound-devel.i686 esound-devel fontconfig-devel.i686 fontconfig-devel freetype.i686 freetype-devel.i686 freetype-devel giflib-devel.i686 giflib-devel hal-devel.i686 hal-devel lcms-devel.i686 lcms-devel libICE-devel.i686 libICE-devel libjpeg-turbo-devel.i686 libjpeg-turbo-devel libpng-devel.i686 libpng-devel libSM-devel.i686 libSM-devel libusb-devel.i686 libusb-devel libX11-devel.i686 libX11-devel libXau-devel.i686 libXau-devel libXcomposite-devel.i686 libXcomposite-devel libXcursor-devel.i686 libXcursor-devel libXext-devel.i686 libXext-devel libXi-devel.i686 libXi-devel libXinerama-devel.i686 libXinerama-devel libxml2-devel.i686 libxml2-devel libXrandr-devel.i686 libXrandr-devel libXrender-devel.i686 libXrender-devel libxslt-devel.i686 libxslt-devel libXt-devel.i686 libXt-devel libXv-devel.i686 libXv-devel libXxf86vm-devel.i686 libXxf86vm-devel mesa-libGL-devel.i686 mesa-libGL-devel mesa-libGLU-devel.i686 mesa-libGLU-devel ncurses-devel.i686 ncurses-devel openldap-devel.i686 openldap-devel openssl-devel.i686 openssl-devel zlib-devel.i686 pkgconfig sane-backends-devel.i686 sane-backends-devel xorg-x11-proto-devel glibc-devel.i686 prelink fontforge flex bison libstdc++-devel.i686 pulseaudio-libs-devel.i686 gnutls-devel.i686 libgphoto2-devel.i686 openal-soft-devel openal-soft-devel.i686 isdn4k-utils-devel.i686 gsm-devel.i686 samba-winbind libv4l-devel.i686 cups-devel.i686 libtiff-devel.i686 gstreamer-devel.i686
 
حال در این قسمت دستورات زیر را اجرا کنید:
./configure
make
make install