در هنگام اولین اجرای این برنامه از ما خواسته می شود که requirettyرا غیر فعال کنیم که این عمل به صورت زیر انجام می شود.فایل /etc/sudoers / را باز کرده و Defaults    requirettyرا پیدا کرده و جلوی آن علامت #را قرار دهید.