در صورتی که تمایل داشته باشید که دکمه های Activate و Deactivate در Network Configuration که از System>>Administration قابل دسترسی می باشد برای کنترل تجهیزات فعال باشند باید برای هر یک از Devices های موجود که مایل هستید را انتخاب نمایید و پنجره Edit را برای آن باز کنید و در تب General تیک Controlled by NetworkManager آن را بردارید.