برای این کار باید نرم افزار زیر را نصب نمایید
yum install alacarte