برای نصب نرم افزار مناسب دستور زیر را اجرا نمایید.وسپس بطور عادی برای مشاهده روی فایل کلیک کنید.
yum install evince-djvu djview4