برای دسترسی به پوشه ی trash کاربر root آدرس زیر را استفاده نمایید.
cd ~/.local/share/Trash/files