برای این کار در ترمینال کافی است از دستور زیر استفاده کنید.
cd ../