ابتدا می خواهیم mysql را نصب نماییم 
yum install mysql mysql-server
حال به منظور آغاز سرویس mysql در هنگام شروع کار سیستم دستور زیر را اجرا نمایید.
chkconfig --levels 235 mysqld on
حال برای کامل کردن نصب دستورات زیر را اجرا نمایید.
/etc/init.d/mysqld start
mysql_secure_installation
حال قصد داریم Apache2  را نصب نماییم برای این کار دستور زیر را اجرا نمایید.
yum install httpd
حال برای آنکه سرویس آن نیز در هنگام بوت راه اندازی شود دستور زیر را اجرا نمایید
chkconfig --levels 235 httpd on
حال سرویس را شروع کنید
/etc/init.d/httpd start
حال به منظور تست سرور یکی از آدرس های زیر را در مرورگر خود تایپ نمایید
http://localhost
http://127.0.0.1
محل قرار گرفتن سایت شما در /var/www/html می باشد
حال قصد داریم PHP را نصب نماییم
yum install php
که البته نیاز است که دوباره سرور آپاچی از نو شروع شود
/etc/init.d/httpd restart