ابتدا joomla را از سایت آن دریافت کنید و سپس بسته آن را از حالت فشرده سازی خارج کنید و در فالدری مثلا به نام joomla در /var/www/html قرار دهید 
حال یک پایگاه داده را باید برای راه اندازی joomla بسازیم پس دستور زیر را اجرا کنید تا پایگاه داده ای با نام joomla v را بسازد.
mysqladmin -uroot -prootpassword create joomla
# mysql -uroot -prootpassword mysql
   
      > grant access on joomla.* to joomlauser@'localhost' identified by 'joomlapassword'
      > quit 
دستورات زیر را برای اجازه دسترسی به فالدر های مورد نیاز را اجرا کنید
    cd /var/www/html
    chown -R apache:apache *
    find -type f | xargs chmod 664
    find -type d | xargs chmod 775  

حال برای ادامه روند نصب joomla آدرس زیر را در یک مرورگر وراد نمایید
localhost/joomla