اگر برای مدیریت پایگاه های داده خود از این سرویس استفاده می کنید برای بازیابی آن باید از آدرس زیر در یک مرورگر استفاده کنید.
localhost/phpmyadmin
و کلمه عبور همان کلمه عبور و نام کاربری می باشد که در mysql تعیین کردید لذا اگر کلمه عبوری برای کاربر root آن تعیین نکردید از دستور زیر استفاده کنید
mysqladmin -u root password YOURMYSQLROOTPASSWORD