برای آنکه icon کوچکی که در هنگام بالا آمدن سایت در کنار نام سایت در address bar می آید را تعویض کنید در فالدر templates در فالدر  template فعال فایل favicon.ico را با فایل دلخواه تعویض نمایید.