برای حذف این عبارت یا جایگزینی آن با عبارت دلخواه باید چند سر آخردر i ndex.phpدر پوشه ی Template فعال را تغییر دهید.این تغییر در خطی شبیه زیر صورت می گیرد.