روشی که در نوشته ی پیشین برای به اشتراک گذاری معرفی شد بوسیله Connect to Server بود که باعث می شد تمام فالدر های کامپیوتر شما قابل مشاهده باشد در اینجا می خواهیم روشی دیگر را که شما را قادر می سازد که تنها یک یا چند فالدر را به اشتراک بگذارید معرفی کنیم.
برای این کار قصد داریم از سرور Samba استفاده کنیم که کاربرد دو گانه هم برای اشتراک فایل بین دو لینوکس و هم بین یک لینوکس و یک ویندوز دارد ابتدا نیاز است که نرم افزار های زیر نصب شوند
yum install samba smbfs
حال دستور زیر را برای اضافه کردن یک مسیر فالدر برای به اشتراک گذاشتن آن اجرا نمایید. ابتدا فایل تنظیمات Samba را برای تغییر باز می کنیم.
gedit /etc/samba/smb.conf
در انتهای متن باز شده خطوط زیر را وارد نمایید
[shared]
comment = Not necessary, but can be helpful
path = /path/to/share
browseable = yes
read only = no
valid users = username
حال برای Samba کاربر جدید معرفی می کنیم که در هنگام درخواست user pass از آن استفاده نماییم
smbpasswd -a username
 حال دستورات زیر را اجرا نمایید که قادر شوید Samba را restart کنید.
chkconfig --level 35 smb on
chkconfig --level 35 nmb on
حال فایروال را برای استفاده تنظیم می کنیم
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 139 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 445 -j ACCEPT
حال Samba را restart می کنیم
service smb restart
service nmb restart 
حال برای بازیابی فالدر در کامپیوتر مقصد از Places>>Network را باز کنید اگر کامپیوتر مبدا را مشاهده نکردید در قسمت Location Bar آدرس زیر را وارد نمایید
smb://192.168.2.1