برای این که برنامه ی open-terminal را نصب و اجرا نمایید از دستور زیر استفاده نمایید.
yum install nautilus-open-terminal
البته شما نیاز دارید که دوباره وارد سیستم خود شوید.