برای این کار باید به آدرس زیر بروید
Places>>Connect to Server
سپس با استفاده از Network Manager در قسمت ipv4 یک IP  استاتیک برای هر کدام از کامپیوتر ها تعیین نمایید حال آدر مورد نظر را در قسمت server پنجره Connect to Server وارد نمایید سپس user pass کامپیوتر مقابل را وارد نمایید.
البته به یاد داشته باشید در فایروال واقع در System>>Administration>>Firewall  پورت ۲۲ یعنی سرویس ssh باز باشد.