برای آنکه Side Bar شبیه به آنچه که در ویندوز ویستا موجود است داشته باشید دستور زیر را اجرا کنید.
rpm -Uvh http://repos.fedorapeople.org/repos/leigh123linux/compiz-fusion/fedora-14/i386/screenlets-0.1.2-9.fc14.noarch.rpm
حال برای تنظیمات از آدرس زیر استفاده نمایید. 
Applications>>Accessories>>Screenlets