ابتدا باید این نرم افزار را دریافت کنید.
سپس دستورات زیر را وارد نمایید.
mkdir ./.emerald ./.emerald/themes

cd PATH-TO-MAC4LIN-DOWNLOAD

sh Mac4Lin_Install_v1.0.sh
حال دستور زیر را وارد نمایید.
yum install avant-window-navigator
yum install awn-extras-applets
برای فعال کردن Avant Window Navigator باید از آدرس زیر آن را فعال نمایید.
Applications>>Accessories>>Avant Window Navigator