ابتدا دستور زیر را به منظور نصب repository اجرا نمایید
su -c 'wget http://repos.fedorapeople.org/repos/spot/firefox4/fedora-firefox4.repo -O /etc/yum.repos.d/fedora-firefox4.repo'
حال اجرای دستور زیر به منظور نصب فایرفاکس
su -c 'yum install firefox4'