برای این کار باید ابتدا نرم افزار alien را نصب نمایید ابتدا کد منبع این نرم افزار را از اینجا دریافت کنید سپس با کاربر ریشه دستورات زیر را اجرا نمایید.
perl Makefile.PL
make
make install