برای این کار ابتدا باید فابل زیر را برای ویرایش بوسیله کاربر ریشه باز کنید.
/etc/gdm/custom.conf 
و زیر عنوان [daemon] خطوط زیر را اضافه کنید
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=user <-- شما user-id