ممکن است با مشکل بالا در هنگام وارد کردن دستور nautilus یا  gedit در ترمینال برای کاربر ریشه مواجه شده باشید برای رفع این مشکل باید اجازه write را برای
~/. ICEAuthority
در کاربر حاضر فعال نمایید.