برای استفاده بدون مشکل از انواع چاپگر های HP می توانید از این سایت استفاده کنید و مراحل را قدم به قدم طبق توضیح آن طی نمایید.