به منظور کامپایل برنامه های Qt و استفاده از دستور qmake ابتدا باید دستورات زیر را اجرا نمایید

yum install qt-devel qt-config

yum install qt3-devel