Tuesday, December 14, 2010

اضافه کردن کاربر جدبد به لیست sudoers

بعضی از برنامه ها از جمله نرم افزار TrueCryptبرای انجام بعضی عملیات نیازمند آن هستند که کابر بتواند از دستور sudoاستفاده کند یا به بیان دیگر کاربر در لیست sudoersباشد که این کار از طریق زیر صورت می گیرد.
ابتدا فایل /etc/sudoersرا باز کرده و خط زیر را به خط بعد از معادل آن برای کاربر rootاضافه کنید.
mahyar  ALL=(ALL)       ALL