Tuesday, December 14, 2010

مشکل در اجرای TrueCrypt

در هنگام اولین اجرای این برنامه از ما خواسته می شود که requirettyرا غیر فعال کنیم که این عمل به صورت زیر انجام می شود.فایل /etc/sudoers / را باز کرده و Defaults    requirettyرا پیدا کرده و جلوی آن علامت #را قرار دهید.