برای اتصال به windows printer server از طریق لینوکس و استفاده از سرویس samba به صورت زیر عمل می کنیم.
ابتدا سرویس cups را از طریق مرورگر وب باز می نماییم. که آدرس آن http://localhost:631می باشد.
سپس بر روی تب administration  و استفاده از add printer و استفاده از نام کاربری root و کلمه عبور کاربر ریشه مراحل بعد را انجام می دهیم.
گزینه Windows Printer via SAMBAرا انتخاب می کنیمو به مرحله بعد می رویم.
در قسمت connection آدرس را به صورت زیر وارد می نماییم. 
smb://workgroup/username:password@pserver/HP Laser Black_site
به پرینتر اضافه شده نامی اختصاص می دهید.
حال مدل پرینتر مورد نظر را انتخاب می کنید.
حال بر روی query printer for default options  کلیک می کنید.