برای جستجو بدنبال کلمه ای خاص میان بسته ها:
yum search any-package
برای نصب بسته:
yum install any-package
برای حذف بسته:
yum remove any-package
برای اطلاع از وضعیت یک بسته:
yum info any-package