نرم افزاری مناسب برای دریافت فایل که دارای سرعت قابل قبولی است.
 yum install fatrat