برای این کار فونت های مورد نظرتان را در یک پوشه قرار دهید و پوشه را در /usr/share/fonts / قرار دهید و یک بار logout کنید و دوباره login کنید.