برای اینکه مثلا از دستور cd برای وارد شدن به یک فالدر که در نام آن space وجود دارد مانند Visual Studio استفاده کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم.
cd Visual\ Studio