برای اینکه قادر باشد که به فارسی هم تایپ نمایید ابتدا لازم است که Tex Live  را از اینجا دریافت کنید. 
و نیز دستور زیر را اجرا کنید.
yum install perl-Tk
سپس برای نصب به دایرکتوری DVD تک لایو که دریافت کرده اید بروید و دستور زیر را توسط کاربر ریشه اجرا نمایید
perl install-tl --gui=perltk
حال مراحل نصب را ادامه دهید در اینجا باید متغییر های محلی را تعیین نماییم برای این کار دستور زیر
را اجرا نمایید.
gedit ~/.bash_profile
و سپس به انتهای فایل باز شده خطوط زیر را اضافه کنید.
 
PATH=/usr/local/texlive/2010/bin/i386-linux:$PATH; export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2010/texmf/doc/man:$MANPATH; export MANPATH
INFOPATH=/usr/local/texlive/2010/texmf/doc/info:$INFOPATH; export INFOPATH