درایور چاپگر های HP

برای استفاده بدون مشکل از انواع چاپگر های HP می توانید از این سایت استفاده کنید و مراحل را قدم به قدم طبق توضیح آن طی نمایید.

No protocol specified cannot open display:

ممکن است با مشکل بالا در هنگام وارد کردن دستور nautilus یا  gedit در ترمینال برای کاربر ریشه مواجه شده باشید برای رفع این مشکل باید اجازه write را برای ~/. ICEAuthorityدر کاربر حاضر فعال نمایید. [Read More]

نصب فونت

به منظور نصب فونت ابتدا یک پوشه را به وسیله دستور زیر بسازیدmkdir /usr/share/fonts/myfontschmod 775 -R /usr/share/fonts/myfontsحال فونت های خود را به آن منتقل کرده و دستورات زیر را اجرا نماییدcd /usr/share/fontsfc-cache myfonts [Read More]

به اشتراک گذاشتن یک فالدر خاص

روشی که در نوشته ی پیشین برای به اشتراک گذاری معرفی شد بوسیله Connect to Server بود که باعث می شد تمام فالدر های کامپیوتر شما قابل مشاهده باشد در اینجا می خواهیم روشی دیگر را که شما را قادر می سازد که تنها یک یا چند فالدر را به... [Read More]