نصب MATLAB

در ابتدا باید مت لب ویژه ی لینوکس را دریافت نماییم که برای دریافت این نرم افزار به صورت رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید :warez-bb.org ابتدا باید فایل کتابخانه ای زیر را نصب کنید:yum install libXp.so.6حال به دستورات فایل install.txt موجود در پوشه ی crack عمل نمایید. [Read More]

WINE نحوه کامپایل

ابتدا باید یک سری فایل که برای کامپایل کردن به آنها نیاز است را نصب کنید:yum install alsa-lib-devel.i686 alsa-lib-devel audiofile-devel.i686 audiofile-devel cups-devel.i686 cups-devel dbus-devel.i686 dbus-devel esound-devel.i686 esound-devel fontconfig-devel.i686 fontconfig-devel freetype.i686 freetype-devel.i686 freetype-devel giflib-devel.i686 giflib-devel hal-devel.i686 hal-devel lcms-devel.i686 lcms-devel libICE-devel.i686 libICE-devel libjpeg-turbo-devel.i686 libjpeg-turbo-devel libpng-devel.i686 libpng-devel libSM-devel.i686 libSM-devel libusb-devel.i686 libusb-devel libX11-devel.i686 libX11-devel... [Read More]

Bluetoothدریافت فایل از طریق

برای اینکار ابتدا مرورگر فایل خود را باز کرده به صفحه ی خانگی خود رفته و سپس به پوشه ی Downloads بروید در پایین address bar دکمه ای با عنوان launch preferences مشاهده میکنید بر روی آن کلیک کنید در صفحه ای باز می شود تنظیمات دلخواه را برای دریافت... [Read More]