غیر فعال کردن SELinux

از آنجایی که این برنامه قدرتمند برای کاربران عادی مفید نمی باشد لذا روش غیر فعال کردن آن در زیر بیان شده است.ابتدا فایل تنظیمات SELinux را باز کرده و enforcingرا به disabled تغییر دهید.SELINUX=disabled [Read More]

نصب MATLAB

در ابتدا باید مت لب ویژه ی لینوکس را دریافت نماییم که برای دریافت این نرم افزار به صورت رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید :warez-bb.org ابتدا باید فایل کتابخانه ای زیر را نصب کنید:yum install libXp.so.6حال به دستورات فایل install.txt موجود در پوشه ی crack عمل نمایید. [Read More]

WINE نحوه کامپایل

ابتدا باید یک سری فایل که برای کامپایل کردن به آنها نیاز است را نصب کنید:yum install alsa-lib-devel.i686 alsa-lib-devel audiofile-devel.i686 audiofile-devel cups-devel.i686 cups-devel dbus-devel.i686 dbus-devel esound-devel.i686 esound-devel fontconfig-devel.i686 fontconfig-devel freetype.i686 freetype-devel.i686 freetype-devel giflib-devel.i686 giflib-devel hal-devel.i686 hal-devel lcms-devel.i686 lcms-devel libICE-devel.i686 libICE-devel libjpeg-turbo-devel.i686 libjpeg-turbo-devel libpng-devel.i686 libpng-devel libSM-devel.i686 libSM-devel libusb-devel.i686 libusb-devel libX11-devel.i686 libX11-devel... [Read More]